гап

гап
[گپ]
1. сухан, калом, гуфтор; гуфтугӯ
2. сухани беасос, лоф
3. маҷ., лаҳҷ. гаштак; гап-гап а) гуфтугӯ, чақ-чақ, сӯҳбат; б) гапҳои беҳуда, овозаҳои ҳархела, миш-миш дар ҳаққи касе (чизе); гапи беҳуда сухани пуч, гапи бемаънӣ; гапи беҷо ҳарфи бемаврид; сухани ноҳақ; гапи бофта сухани беасос; гапи дағал сухани дурушт; гапи дурӯғ сухани норост, гапи аз ҳақиқат дур; гапи дурӯғ по надорад (зарб.); гапи духӯра сухани думаънидор, гапе, ки ду хел – мусбат ва манфӣ фаҳмида мешавад; гап(ҳо)-и кадучадор суханҳои пичингдор, ҳарфи кинояомез; гапҳои кӯчагӣ а) суханҳои беасос, дурӯғ; овозаи дурӯғ ва беасос; б) суханҳои беадабона ва носазо; гап(ҳо)-и майда-чӯйда суханҳои беҳуда ва камасос, суханҳои беаҳамият ва камарзиш; гапи муҳим сухани зарур, гапи даркорӣ; гапи нав // гапи тоза сухани тоза; хабари тоза; гап(ҳо)-и набуда(гӣ) суханҳои беҳуда ва беасос; гап(ҳо)--и пасту баланд суханҳои тезу тунд; суханҳои ноҳамвори дағали дар вақти хашму ғазаб гуфташуда; гапи пухта сухани эътимоднок, гуфтори боварибахш; гапи рост сухани ҳақ; гапи сахт сухани дағал, ҳарфи дурушт; гапи тоза ниг. гапи нав; гап(ҳо)и умумӣ суханҳои ба ҳама маълум, суханҳои обшуста; гап(ҳо)-и фачу бемаза суханҳои бемаънӣ, гуфтори пучу беасос; гапи хунук сухани нофорам, ки шуниданаш ба кас ҳиссиёти бад мебахшад; гапи хушк сухани пуч ва бемаънӣ; сухани беамал; гапи ширин // сухани ширин сухани нарм ва гуворо, гапи форам, муомилаи ҳалимона; мор ба гапи ширин аз хонааш баромадааст (мақ.); гап(ҳо)-и ғалатӣ суханҳои аҷоиб; гапи ҳақ сухани рост; гапу калоча сухани майда-чӯйда, суханҳои бисёри саргуми беҳуда; асли гап моҳияти ҳаққи гап; моҳияти фикру масъала; дар рафти гап ҳангоми сӯҳбат, вақти муколама; дар омади гап дар ҷараёни сухан, зимнан; дар мавриди муносибати сухан; таги гап асли матлаб, моҳияти масъала; хулласи гап хулласи калом, хулоса; бе ҳеҷ гап лом нагуфта, бидуни эътироз; як даҳан гап сухани ниҳоят кам, як-ду ҳарф; гап баромадан ҳар гуна овоза ё миш-мишҳо пайдо шудан; гап бофтан суханҳои беҳуда гуфтан, гапи беасос гуфтан; гап гирифтан аз касе а) қавл гирифтан аз касе, ӯҳдадор кардан касеро; б) аз гуфтаҳои касе сирру асрорро фаҳмида гирифтан; суханчинӣ кардан; гап гузаронидан фикри худро маъқул кунонидан, раъйи худро тасдиқ кунонидан; гап додан а) бисёр гап задан, пургӯӣ кардан; б) лаққидан, гап фурӯхтан; в) маҷ., лаҳҷ. дар навбати худ зиёфати гаштакро додан; гап доштан чизеро гуфтанӣ будан, хоҳиши изҳор кардани чизе ба касе; гап ёд додан ба касе сухан омӯхтан, гуфтани чизеро омӯзондан, суханеро ба касе талқин кардан, ки дар фикри худи он шахс набошад; гап задан а) сухан гуфтан, ҳарф задан; гуфтугӯ кардан, мубодилаи афкор намудан; аз чизе сухан кардан, фикр баён намудан дар хусуси чизе; б) бо касе гуфтугӯ кардан барои розӣ кунондани он ба коре; гап зада гап гирифтан а) гуфтугӯ кардан, сӯҳбат намудан, мубодилаи афкор кардан; б) ҳарфе зада ҷавоби сазовор гирифтан, ба касе гапе гуфта баъд ба бало мондан; гап занондан тарзи бавоситаи гап задан; ба сухан даровардан, ба гуфтугӯ водор кардан; гапи касеро буридан // сухани касеро буридан гуфтори касеро қатъ кардан; ба гапзании касе халал расондан; гапи касеро гардондан // сухани касеро гардондан сухани касеро рад кардан; гапи сахт задан сухани дағал гуфтан; маломат кардан, муомилаи дурушт кардан бо касе; гап кардан чизе ё касеро овозаи бад паҳн кардан дар бораи чизе ё касе; бадном кардан касеро; гап-гап кардан гуфтугӯ кардан, сӯҳбат намудан, гап задан; гап кофтан касеро гап занондан барои фаҳмида гирифтани чизе; кунҷковӣ кардан, тагпурсӣ кардан; гап кушодан гап сар кардан, сухан оғоз кардан (дар бораи касе, коре); бо мақсаде гаперо ба миён овардан; гап маъқул кардан (кунондан) сухан фаҳмондан, гап фаҳмонда розӣ кардан касеро; гап наёфтан аз гуфтани ҷавобе оҷиз мондан; чизе гуфта натавонистан; гап омадан фавран ба гуфтани чизе эҳтиёҷ пайдо шудан; забон боз шудан; фаро расидани мавқеи сухан гуфтан; гап парондан ба касе ягон сухани кинояомез ба касе расонда гуфтан, сухани ба асаби касе расандаро ба ӯ гуфтан; гап партофтан а) бо мақсади ба гуфтугӯ даровардани касе сухане гуфтан; ба духтарҳои ношинос сухан гуфтани касони беадаб; б) дар хусуси чизе сухан сар карда, раъйи касеро дар бораи он чиз фаҳмиданӣ шудан; луқма додан; гап расидан ба касе мавриди маломат гардидани касе аз боиси коре; гап расондан ба касе а) хабардор кардани касе аз чизе; б) ба маломату сарзаниш дучор кардан касеро; гап сар кардан (намудан) сухан оғоз намудан, ба суханронӣ шурӯъ кардан; гап(на)форидан майли суханшунавӣ (на)будан, майли гап гӯш кардан (на)доштан; гап фурӯхтан гапҳои беҳударо бисёр гуфтан, лаққидан, сафсата гуфтан; гап чала мондан гуфт. сухан нотамом мондан; хотима наёфта қатъ шудани баҳсе; гап чидан гап гӯш карда сирро фаҳмидан, суханчинӣ кардан; гап-гап шудан гуфтугӯ шудан, сухан рафтан; баҳс шудан; гапу гапча шудан овоза шудан, ба даҳони мардум афтодан; гап шунидан а) сухан гӯш кардан; б) мавриди маломат ва сарзаниш қарор гирифтан; гап яла кардан гуфт. гап сар кардан, сухан оғоз кардан; гап аз як ҷо баромадан ҳамфикр будан, мувофиқу муттафиқ будан (доир ба чизе ё иҷрои коре); гапро ба болои чизе ё касе овардан суханро ба касе ё чизе оид кунондан, дар аснои гуфтугӯ ба касе ё ба масъалае дахл кардан; гапро ба худ гирифтан суханеро ба худ дахлдор дониста мутаассир шудан, ранҷидан аз сухане; гапро ба шӯхӣ гардондан ба гуфторе оҳанги шӯхӣ додан, ба гапи ҷиддӣ ранги шӯхӣ додан; гапро ба (дар) як ҷо мондан ба як қарор омадан; масъаларо пухта кардан; гапро бисёр кардан бисёр гап задан, лақидан; гапро гум кардан чӣ гуфтани худро надониста мондан, риштаи суханро гум кардан; гапи касе дар замин намондан сухани касе бетаъсир намондан, беэътибор намондани ҳарфи касе; гап дар (сари) чизе будан сухан рафтан дар бораи чизе; ба чизе вобаста будани масъалае; гапро дароз кардан суханро кашол додан, бисёр гап задан; гапро дигар кардан а) мавзӯи суханро дигар кардан, гуфтугӯро тағйир додан; б) маҷ. аз раъй баргаштан, аз қарордод гаштан; гапро дониста задан (гуфтан) бо мулоҳиза сухан гуфтан, масъалаеро дуруст фаҳмида, дар бораи он чизе гуфтан; гапро кашол додан пургӯӣ кардан, гапро бисёр кардан; гапро кӯтоҳ кардан суханро мухтасар кардан; суханро қатъ кардан, аз гап бозистодан; гапро харида гирифтан гапе гуфта дар маломат мондан, боиси гапҳои зиёдатӣ шудан; гапро як кардан гапро пазондан, ба як қарор омадан, гапро ба як ҷо мондан; гапро ба ҷояш хӯрондан муносиби мавриду мақом гап задан, сухани хеле бамавқеъ гуфтан; аз бинӣ боло гап задан ниг. бинӣ; аз гапи касе набаромадан мувофиқи раъйи касе кор кардан, мувофиқи гуфтаи касе амал кардан; аз гапи худ гаштан ваъдахилофӣ кардан, ба қавлу қарордоди пешинаи худ пойдор набудан; аз гап камӣ надоштан гапдон будан, дар сухангӯӣ моҳир будан; аз даҳони касе гапашро гирифтан а) сухани касеро буридан; б) маҷ. касеро забонкӯтоҳ кардан; аз касе гап намондан аз масъала хабардор будан, ҳамаро донистан; ба гап андохтан ба гуфтугӯ даровардан, ҳарф занондан; ба гап гирифтан касеро ба гап андармон кардан касеро, ба гап андохта боздоштан касеро; ба гап гӯш кардан сухан шунавидан; мувофиқи гуфтаи касе амал кардан, розӣ шудан ба гуфтаи касе; ба гапи касе гӯш андохтан сухани касеро шунидан; мувофиқи гуфтаи касе амал кардан, сухани касеро ба эътибор гирифтан; ба гап даровардан розӣ кунондан; розӣ кунонда ба роҳи худ андохтан; ба гап даромадан сухан сар кардан, ба суханронӣ шурӯъ кардан; ба гапи касе даромадан а) ба гуфтаи касе эътибор додан, мувофиқи гуфтаи касе амал кардан; б) бовар кардан ба гапи касе; ба гап рафтан бо касе пасту баланд гап задан, тезу тунд шудан бо касе; ба гап усто будан гапдон будан, дар суханронӣ маҳорат доштан; ба гап ҳамроҳ (қатӣ) шудан ба гуфтугӯи дигарон ҳамроҳ шудан, ба сӯҳбат шарик шудан; ба гап ҷома пӯшондан а) доди сухан додан, бо обу ранг сухан кардан; б) аз ҳад зиёд таъриф карда сухан гуфтан; таги гапро фаҳмидан ҳақиқати ҳолро донистан, моҳияти масъаларо дарк кардан; таноби гап канда шудан риштаи сухан бурида шудан, қатъ гардидани гуфтор; (як) гапи касеро ду накардан итоаткор будан, фармудаи касеро бегуфтугӯ иҷро кардан; гап дар ин (он) ки… масъала дар ин ҷост, ки …; гап ҳамин… ҳамин тавр…, беҳтараш ҳамин…; боз як гапе буд афвпазир буд, бахшидашаванда буд, дарди бахайр буд; ин гапи дигар… ин беҳтар аст (таъбири изҳори розигӣ ва қаноатмандӣ аз коре ё сухане); ин чӣ гап, ки… аз рӯи кадом қоида…, кай дида шудааст, ки…; рости гап ҳақиқатан, дар ҳақиқат; дурусттараш; хуб гап хуб мешуд, хуб буд; қаноатманд шудан мумкин аст; чӣ гап? чӣ воқеа рӯй дод?, чӣ ҳодиса шуд?, чӣ шуд?; гап кашол (аст) ҳалли коре ё масъалае дар таъхир будан, ҳоло нарасидани фурсати иҷрои коре; рости гапро гуфтан ҳақиқати ҳолро баён кардан, асли воқеаро гуфтан…; таги гапро напурсида ҳақиқати ҳолро нафаҳмида, ба масъала сарфаҳм нарафта; таҳти гапро пурсидан… аз моҳияти масъала хабардор шудан, ҳақиқати ҳолро фаҳмидан хоҳӣ…; хеле гап ҳаст гап кашол, гап бисёр; вақти зиёде лозим аст; ҳеҷ гап нашудан ҳодисае рӯй надодан, осебе нарасидан; ҷои гап набудан худ аз худ равшан будан; бешакку шубҳа; гап аз гап баромадан як гап сабаби гуфтани гапи дигар шудан, аз як гап гапи дигар сар задан; гап нагузаштан эътибор надодани сухан; гап гурехтан ҳусни тафоҳум аз байн рафтан; муносибат вайрон шудан; гап (на)пухтан ба як қарор (на)омадан, созиш карда натавонистан; гап дар байн (дар ҳамин ҷо) мондан аз ин сухан ҳеҷ касро хабардор накардан, ин сухан ба берун набаровардан; дар байн гап гузаштан аз якдигар ранҷидан, муносибат каме бад шудан; гапи бисёр ба хар бор (зарб.) сухани зиёдатӣ зарар меоварад, фоида надоштани пургӯӣ; гапи хона ба бозор (ба кӯча) рост намеояд (зарб.) шароити ҳар ҷоро ба назар гирифтан; нонро (нона) калон газу гапро (гапа) калон назан (зарб.) бештар будани зарари калонгапию манманӣ нисбат ба зарари пурхӯрӣ (дар мавриди насиҳат гуфта мешавад); як гап сию ду (шасту чор, сесаду шаст) паҳлу дорад (зарб.) (дар мавриди таъкиди зарурати андеша карда гап задан гуфта мешавад); ҳар сухан маънои зиёде дорад; гап-гап овоза, гапу калоча; гап-гап аст, ки… овоза аст, ки
◊ гапи калон кори шоёни таҳсин; хуб аст, бисёр хуб мешавад; хуб гап (дар мавриди изҳори қаноатмандӣ аз коре гуфта мешавад); гап якто! қарор қатъист, дигар хел намешавад!

Толковый словарь таджикского языка (в 2 томах). — Душанбе, НИИ языка и литературы им. Рудаки. . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "гап" в других словарях:

  • ГАП — главный артиллерийский полигон воен. Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с. ГАП Гаитянское агентство печати ГАП Государственная… …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • ГАП — (Gap), город на юго востоке Франции (см. ФРАНЦИЯ), в долине р. Люэ (приток р. Дюранс (см. ДЮРАНС)), на высоте 733 м над уровнем моря. Административный центр департамента Верхние Альпы (в регионе Прованс Альпы Лазурный берег (см. ПРОВАНС АЛЬПЫ… …   Энциклопедический словарь

  • ГАП — трёхбуквенная аббревиатура: гаубичный артиллерийский полк. главный архитектор проекта. гибкое автоматическое производство …   Википедия

  • гап — сущ., кол во синонимов: 2 • город (2765) • скачок (17) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • ГАП — (от англ. gap разрыв, расхождение) резкое снижение цены биржевого товара, при котором минимальная цена предыдущего биржевого дня выше максимальной цены текущего дня, либо резкое повышение цены товара, при котором максимальная цена предыдущего дня …   Экономический словарь

  • ГАП — Группы патриотического действия (gruppi d azione patriotica), боевые дружины, организованные итал. коммунистами в тылу у гитлеровцев в период Движения Сопротивления (1943 45). ГАП создавались в гор. центрах. Каждая группа состояла из 4 5 бойцов и …   Советская историческая энциклопедия

  • Гап — Многозначное слово Гап (город) город во Франции Гап (епископство) епархия Римско католической церкви Гап (глава) глава гевога в Бутане. Гап (культурная антропология) традиционная форма собрания у узбеков. ГАП многозначная аббревиатура гаубичный… …   Википедия

  • ГАП — Гибкое автоматизированное производство (ГАП) с применением станочного парка с программным числовым управлением и обрабатывающих центров на участках отделки труб, с максимальным совмещением операций, адрессованием и сопровождением изделий, а также …   Металлургический словарь

  • гапӣ — [گپي] гуфт. ошно будан, шинос будан, оштӣ будан; гапӣ набудан ошно набудан; б) оштӣ набудан …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

  • Гап-Кампань — фр. Gap Campagne   кантон Франции (АЕ 3 го уровня)  …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»